Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW DLA

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

W SŁUPSKU S.A.”

 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej powyżej progu ustalonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018)

 

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w ogłoszeniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.