Sukcesywne dostawy paliw dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW DLA

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

W SŁUPSKU S.A.”

 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej powyżej progu ustalonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018)

 

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w ogłoszeniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załączniki:

 • Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 
 • 0_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf 
 • 1_Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf 
 • 1A_Załącznik nr 1a - Arkusz kalkulacyjny.pdf 
 • 2_Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy na podst. art. 25a ust.1 ustawy.doc.pdf 
 • 3_Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1.doc.pdf 
 • 4_Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw.pdf 
 • 5_Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf 
 • 6_Załącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf 
 • 7_Załącznik nr 7 - Formularz JEDZ.pdf 
 • 8_Załącznik Nr 8 - Wykaz dysponowania taborem.pdf 
 • Zmiana treści SIWZ oraz załączników 1a i 6.zip 
 • Załączniki edytowalne.zip 
 • Ogłosznie o zamówieniu - sprostowanie.pdf 
 • Odpowiedzi na zapytania.zip 
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej.pdf