SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SŁUPSKU S.A.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW DLA

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

W SŁUPSKU S.A.”

 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej powyżej progu ustalonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53)

 

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w ogłoszeniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załączniki:

 • Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 
 • SIWZ dostawy paliw 2019.pdf 
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc.pdf 
 • Załącznik nr 1a - Arkusz kalkulacyjny.doc.pdf 
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy na podst. art. 25a ust.1 ustawy.doc.pdf 
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1.doc.pdf 
 • Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw.doc.pdf 
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.odt.pdf 
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy paliwa 2017.doc.pdf 
 • Załącznik nr 7 - Formularz JEDZ.pdf 
 • Załącznik Nr 8 - Wykaz dysponowania taborem.doc.pdf 
 • Załączniki edytowane do SIWZ.7z 
 • odpowedzi na pytania do SIWZ.pdf 
 • Zmiana treści SIWZ doatwy paliw 2019.pdf 
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf