I nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

rozpoczęcie przetargu: 27.09.2019 r. godz. 12:00,  PKS Słupsk SA, ul. Piłsudskiego

74 sala konferencyjna

Zarząd PKS Słupsk SA ogłasza

 

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości działki

w Słupsku, przy ul. Józefa Piłsudskiego, zabudowanej

obiektem handlowym oraz dwoma budynkami

użytkowymi

Przedmiotem przetargu jest nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej - działki nr 872/1o powierzchni 5.719 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym 9 Miasta Słupska przy ul. Józefa Piłsudskiego, zabudowanej obiektem handlowym o powierzchni 1.330 m2 oraz dwoma budynkami użytkowymi o łącznej powierzchni użytkowej 394 m2, dla której to nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr SL1S/00018687/7, obciążonej wieloletnią umową dzierżawy.

Cena wywoławcza wynosi 2.750.000,00zł, wadium 275.000,00 zł

postąpienie nie mniej niż 30.000,00 zł

do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Jagiellońska” na terenie o funkcji: tereny mieszkaniowe wielorodzinne, tereny usług. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (12.28.MW,U) w/w planu zagospodarowania. Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2019 r. o godz. 12ºº w sali konferencyjnej PKS Słupsk SA, ul. Piłsudskiego 74 (Ip.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 26.09.2019r. na konto: PKS Słupsk SA, PEKAO SA nr 93 1240 3770 1111 0000 4068 0822.

 

Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek

PKS Słupsk SA.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Osoby, przystępujące do przetargu, zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr 789407795 oraz osobiście w biurze PKS Słupsk SA, przy ul. Piłsudskiego 74 w dni robocze, w godz. od 7.00 do 15.00

Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 789 407 795, od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień przetargu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Regulamin Przetargu wyłożony jest do wglądu osób zainteresowanych w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA, w Słupsku przy
ul. J. Piłsudskiego 74 w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00. od daty ukazania się ogłoszenia do chwili zakończenia przetargu.

Zarząd PKS Słupsk SA zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.