Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 3 300 000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy 00/100) i dzieli się na 330 000  akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 000330000.

59,37% akcji posiada Powiat Słupski, a 40,63% Powiat Lęborski.